Klauzula informacyjna

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) pragnie poinformować, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię
    Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Prowincja Franciszkanów);
  2. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie w Prowincji Franciszkanów oraz pracy w ciągu roku w Ruchu Światło-Życie. Administrator będzie przetwarzał następujące dane: dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL); dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail); informacje o przeżytych rekolekcjach; informacje o przynależności do określonej diakonii lub o gotowości do określonej posługi (muzycznej, liturgicznej itp.); informacje o przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
  3. Kontakt z Prowincją Franciszkanów możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: oaza@franciszkanie.pl telefonicznie: +48 531 250 519;
  4. Prowincja Franciszkanów przetwarza dane osobowe w celu organizowania rekolekcji Ruchu Światło-Życie.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.
  6. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl
  7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdej chwili oraz ma Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana wizerunku. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani danych innym podmiotom, nie będzie także przekazywał ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.