Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay sp. z o.o. na rzecz Oazy franciszkańskiej.


 1. Wypełnienie formularza i dokonanie wpłaty oznaczają zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 3. Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię dla celów związanych z przetwarzaniem płatności darowizny, rozliczeniem i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
 4. Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) poinformować, że:
 • Administratorem danych osobowych darczyńców (imię, nazwisko, dane kontaktowe) jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) przy ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków (dalej: Prowincja);
 • Kontakt z Prowincją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (na adres siedziby), elektronicznej: ofmconv.krakow@franciszkanie.pl lub telefonicznie +48 12 4286280
 • Dane darczyńców są przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami i księgowością, a także w celach kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie oraz listownie.
 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Prowincję, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wycofania zgody na ich przetwarzanie; przenoszenia danych osobowych.
 • Dane osobowe udostępnione przez darczyńców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, profilowane ani udostępniane podmiotom trzecim.
 1. Tryb reklamacyjny:
 • Dane teleadresowe do wysyłania wniosków reklamacyjnych:

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków NIP 675-12-82-798 e-mail: ofmconv.krakow@franciszkanie.pl

 • Reklamacja powinna zawierać́:

a) imię i nazwisko lub firmę oraz adres kontaktowy Darczyńcy

b) dokładne wyjaśnienie powodu złożenia reklamacji

d) numer transakcji w Serwisie

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 2. Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) jest upoważniona do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronie internetowej https://oaza.franciszkanie.pl/wesprzyj/
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.
 4. Regulamin oraz wynikające z niego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Krakowie, zgodnie z regulaminem tego Sądu.