O Ruchu

Ruch „Światło-Życie” jest ruchem posoborowym. Pragnie on, w naszych polskich warunkach, służyć dziełu odnowy Kościoła, według inspiracji II Soboru Watykańskiego, w jedności z Ojcem Świętym i biskupami.
Odnowa Kościoła dokonuje się jednak poprzez odnowę poszczególnych chrześcijan. Celem więc Ruchu jest niesienie pomocy w formowaniu dojrzałego chrześcijanina, jako nowego człowieka w Chrystusie i to na wszystkich etapach jego rozwoju (dzieci, młodzież, dorośli). Chodzi o doprowadzenie poszczególnych ludzi do dojrzałej wiary, która wyraża się osiągnięciem jedności i harmonii pomiędzy słowem zawartym w Ewangelii a życiem poszczególnego chrześcijanina. Stąd hasło: „Światło-Życie”. Do tej dojrzałości dochodzi się tworząc autentyczne wspólnoty chrześcijańskie, bo tylko w nich może wzrastać nowy człowiek. Wspólnoty te z kolei stają się ogniskami ewangelizacji i promieniowania nowej kultury, która polega na przenikaniu wszystkich dziedzin i przejawów życia wartościami Ewangelii. Stąd cały program Ruchu streszcza się w hasłach: Światło-Życie (metoda Ruchu), Nowy Człowiek, Nowa Kultura.

ks. Franciszek Blachnicki, „Co to jest Ruch Światło-Życie”