Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

 1. Rekolekcje są czasem odnowy życia chrześcijańskiego i ze względu na specyfikę programu nie przewiduje się odwiedzin rodziców, kolegów oraz animatorów.
 2. Data rozpoczęcia rekolekcji jest dniem przyjazdu, należy przyjechać w godzinach 14.00 – 16.00, końcowa data to dzień odjazdu. Należy dołożyć wszelkich starań aby nie spóźniać się i nie wyjeżdżać z rekolekcji wcześniej, ponieważ pierwszy i ostatni dzień mają szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej.
 3. Uczestnik rekolekcji jest: życzliwy, uprzejmy, radosny; dyskretny i uczynny – chętnie pomaga innym, szczególnie młodszym i słabszym; jest koleżeński, kulturalny, punktualny, zaradny, aktywny.
 4. Uczestnik oazy szanuje wychowawców, osoby starsze oraz pozostałych uczestników oazy. Dba o dobre imię Ruchu Światło-Życie.
 5. W czasie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz używania papierosów, alkoholu, narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Nie stosowanie się do zakazu będzie skutkowało natychmiastowym wydaleniem z oazy na koszt rodziców/opiekunów bez zwrotu kosztów (w przypadku osób niepełnoletnich prawny opiekun zobowiązany jest do odebrania uczestnika z miejsca zakwaterowania).
 6. Zabrania się stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec kogokolwiek.
 7. Uczestnik ma prawo do:
  • bezpieczeństwa w czasie trwania oazy rekolekcyjnej;
  • zgłaszania wszelkich uwag i propozycji do kierownika oazy rekolekcyjnej w sprawie życia codziennego i organizacji zajęć programowych poprzez swojego wychowawcę, jeżeli dotyczą całej oazy. Jeśli zaś dotyczą grupy bezpośrednio do wychowawcy; bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych o każdej porze dnia i nocy do swojego wychowawcy, ratownika medycznego, pielęgniarki itp. lub kierownika oazy rekolekcyjnej;
  • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu oazowego przeznaczonego dla uczestników; aktywnego uczestnictwa w zajęciach własnej grupy;
  • brania udziału we wszystkich punktach programu oraz aktywnego uczestnictwa we wszelkich organizowanych na oazie zajęciach;
  • korzystania z telefonu w wyznaczonym czasie, określonym przez Moderatora.
 8. Uczestnik ma obowiązek:
  • przebywania na terenie ośrodka oazowego i jego otoczenia pod opieką wychowawcy; nie wolno oddalać się poza ten teren bez opieki wychowawcy grupy!
  • wykonywania poleceń wychowawcy i kierownika oazy rekolekcyjnej;
  • przestrzegania planu dnia; posługi w grupie dyżurnej podejmując drobne prace kuchenne (obieranie warzyw, krojenie, przygotowanie stołów do posiłków, zmywanie naczyń) i porządkowe pod nadzorem osób dorosłych;
  • przestrzegania regulaminu jadalni;
  • szanowania wszystkich pomieszczeń oraz sal i znajdujących się w nich mebli, sprzętu oraz innego wyposażenia; wszelkie usterki i awarie należy niezwłocznie zgłosić do Moderatora; za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową;
  • dbania o czystość i porządek w użytkowanych pomieszczeniach, sypialniach oraz w całym otoczeniu ośrodka, w którym odbywa się oaza;
  • przestrzegania zasad prawidłowego współżycia z innymi osobami, kultury słowa i zachowania, zgodnie z uznanymi zasadami wychowawczymi; zachowywania się w taki sposób, aby jego zachowanie nie powodowało jakiejkolwiek szkody materialnej oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia i życia jakichkolwiek osób; poszanowania rzeczy własnych oraz innych uczestników;
  • dostosowania się do zaleceń lekarza i/lub ratownika medycznego, pielęgniarki;
  • przestrzegania przepisów: BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego; poruszania się po drogach i transportu zbiorowego; bezpiecznego przejazdu środkami komunikacji; bezpiecznych wypraw turystyczno-krajoznawczych i górskich; bezpiecznego przebywania na boisku i hali sportowej; kąpieli;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę.
 9. Organizatorzy oraz Kadra nie są zobowiązani do sprawowania pieczy nad mieniem uczestnika, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (pieniądze, sprzęt itp.).
 10. W przypadku niepełnego pobytu na rekolekcjach z powodów niezależnych od Organizatorów, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
 11. Każdy wyjeżdżający na rekolekcje powinien ze sobą zabrać: Pismo Święte, także: okrycie przeciwdeszczowe, obuwie do chodzenia po górach, lekkie buty, pantofle, odświętny strój do kościoła, dziewczęta zabierają spódnice/sukienki, chłopcy długie spodnie i strój galowy oraz alby (jeśli posiadają). Można zabrać instrument muzyczny, śpiewniki, materiały na pogodne wieczory, zeszyt do notatek i przybory do pisania.
  Należy pamiętać o zabraniu: kserokopii książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień (jeśli na karcie kwalifikacyjnej nie wpisano szczepień), legitymacji szkolnej/studenckiej (osoby pełnoletnie dodatkowo dowodu osobistego), odpowiedniej ilości leków.